นางอ้อมพร ชูพันธ์
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-08
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT