น.ส.พัทยา สอนประเทศ
     เลขที่ตำแหน่ง 01-ภ-082
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นักพัฒนาชุมชน
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักปลัดเทศบาล
     ฝ่าย/งาน -งานกระจายอำนาจ