นายนฤพนธ์ สำราญรุ่งเรือง
     เลขที่ตำแหน่ง 05-ภ-181
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นายช่างไฟฟ้า
     ระดับ
     สำนัก/กอง สำนักการช่าง
     ฝ่าย/งาน -งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ