น.ส.กนกอร ศิริปรุ
     เลขที่ตำแหน่ง 07-ภ-363
     ตำแหน่งทางการบริหาร
     ตำแหน่งในสายงาน ผช.นิติกร
     ระดับ
     สำนัก/กอง กองวิชาการและแผนงาน
     ฝ่าย/งาน -งานนิติกรรมสัญญา