L O G I N
User Name :  
Password :  
::เทศบาลนครขอนแก่น::


รายงานสรุปจำนวนบุคลากร
เทศบาลนครขอนแก่น

สังกัด จำนวน
บริหาร ขรก. ภารกิจ ทั่วไป ประจำ
3 3 0 0 0
0 55 94 9 9
0 45 49 13 0
0 54 74 65 8
0 44 129 134 9
0 34 23 0 0
0 48 44 6 0
0 18 17 1 1
0 1 0 0 0
รวม 3 310 430 228 27
รวมทั้งสิ้น 998 คน

 


รายงานละเอียดผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
ตำแหน่งในการบริหาร ปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-001
ชื่อ-สกุล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-002
ชื่อ-สกุล นางกฤษณา แสนสอาด
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-003
::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน