L O G I N
User Name :  
Password :  
::เทศบาลนครขอนแก่น::


รายงานสรุปจำนวนบุคลากร
เทศบาลนครขอนแก่น

สังกัด จำนวน
บริหาร ขรก. ภารกิจ ทั่วไป ประจำ
3 3 0 0 0
0 55 88 8 6
0 45 47 16 0
0 53 68 65 2
0 48 125 119 3
0 36 24 0 0
0 46 58 7 0
0 17 20 1 1
0 1 0 0 0
รวม 3 312 430 216 12
รวมทั้งสิ้น 973 คน

 


รายงานละเอียดผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
ตำแหน่งในการบริหาร ปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-001
ชื่อ-สกุล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-002
ชื่อ-สกุล นางกฤษณา แสนสอาด
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-003
::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน