L O G I N
User Name :  
Password :  
::เทศบาลนครขอนแก่น::


รายงานสรุปจำนวนบุคลากร
เทศบาลนครขอนแก่น

สังกัด จำนวน
บริหาร ขรก. ภารกิจ ทั่วไป ประจำ
3 3 0 0 0
0 55 94 9 9
0 44 50 13 0
0 53 75 66 8
0 46 130 136 9
0 35 22 0 0
0 46 46 6 0
0 18 18 1 1
0 1 0 0 0
รวม 3 309 435 231 27
รวมทั้งสิ้น 1005 คน

 


รายงานละเอียดผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น
ระบบบุคลากร .. เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อ : สกุล :

ชื่อ-สกุล นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ
ตำแหน่งในการบริหาร ปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-001
ชื่อ-สกุล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-002
ชื่อ-สกุล นางกฤษณา แสนสอาด
ตำแหน่งในการบริหาร รองปลัดเทศบาล
ตำแหน่งในสายงาน นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
สำนัก/กอง เทศบาลนครขอนแก่น
ส่วน/ฝ่าย/งาน
-
เลขที่ตำแหน่ง 05-2-00-1101-003
::เทศบาลนครขอนแก่น::

. . L O G I N . .

ผู้บริหาร สำนักปลัด สำนักการคลัง สำนักการช่าง สาธารณสุขฯ กองวิชาการ สำนักการศึกษา สำนักสวัสดิการ ตรวจสอบภายใน