รายงานถนนสายรอง (ทั้งหมด)

ชื่อถนนสายรอง : สถานที่ : รหัสป้าย :
คือ สถานะว่าง คือ สถานะติดตั้งอยู่ คือ ระหว่างรื้อถอน
ข้อมูลถนนสายรอง (ฝ่ายสุขาภิบาล) สถานะป้าย
ลำดับที่ ชื่อถนนสายรอง สถานที่ รหัสป้าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานะ ว/ด/ป ติดตั้งป้าย ข้อความป้าย
  381   ราษฏร์คนึง ที่ว่างตรงป้ายร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1390 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  382   ราษฏร์คนึง ที่ว่างตรงป้ายร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1391 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  383   ราษฏร์คนึง ที่ว่างตรงป้ายร.ร.โนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1392 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  384   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1393 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  385   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1394 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  386   ราษฏร์คนึง ตรงทางโค้งวัดก่อนถึงบ้านเลขที่ 20/14(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1395 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  387   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1396 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  388   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1397 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  389   ราษฏร์คนึง ข้างรั้วบ้านเลขที่ 55/13(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1398 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  390   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1399 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  391   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1400 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  392   ราษฏร์คนึง ที่ว่างถัดจากซ.ราษฎร์คนึง 20(โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1401 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  393   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1402 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  394   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1403 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  395   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/2 (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1404 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  396   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1423 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  397   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1424 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  398   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัยติดทางเข้าวัด (โครงป้าย 3 ช่อง)ขวา SM 1425 ฝ่ายสุขาภิบาล   03 เมษายน 2562 - 02 พฤษภาคม 2562 ควิกเลนท์เปลี่ยนยาง
  399   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)ซ้าย SM 1426 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
  400   ราษฏร์คนึง รั้ววัดบ้านโนนชัย (โครงป้าย 3 ช่อง)กลาง SM 1427 ฝ่ายสุขาภิบาล   -
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]