ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ

ที่
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 1
ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ
(ผลการดำเนินงาน)
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-2
-1
1
2
3
4
5
1 13 ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 4 ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วัดจากจำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง = 7 ครั้ง / ปี(เวลา 5 นาที) - - 2 ครั้ง / ปีเวลาเฉลี่ย 4 นาที 11 ครั้ง / ปี(เวลา 9 นาที) 10 ครั้ง / ปี(เวลา 8 นาที) 9 ครั้ง / ปี(เวลา 7 นาที) 8 ครั้ง / ปี(เวลา 6 นาที) 7 ครั้ง / ปี(เวลา 5 นาที) สำนักปลัดเทศบาล
รวม
4