ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับเทศบาล
ประจำเลือกปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลงานที่ทำงาน
-2 -1
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 13 ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น - - 2 ครั้ง / ปีเวลาเฉลี่ย 4 นาที
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างสังคมเอื้ออาทร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเร่งรัดการจัดการน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน