ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับเทศบาล
ประจำเลือกปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลงานที่ทำงาน
-2 -1
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 13 ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น - - 2 ครั้ง / ปีเวลาเฉลี่ย 4 นาที
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างสังคมเอื้ออาทร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเร่งรัดการจัดการน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาระบบการคมนาคมที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การเร่งรัดปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 13 การพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการและการบริหารบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาโครงสร้างและศักยภาพองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีคุณค่าเพื่อนำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ Logistic ระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นนครแห่งการลงทุนและนครแห่งการอยู่อาศัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Healthy City)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับ AEC และให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองในทุกมิติของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานครขอนแก่นเป็นนครแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมของภูมิภาค