ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 
 
สรุปรายละเอียดผลตัวชี้วัด KPI ระดับเทศ่บาล
เลือกปีงบประมาณ
   

ลำดับที่ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย คะแนนน้ำหนัก คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย ผลงานที่ทำได้ ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง นน. ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
พันธกิจที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น (น้ำหนัก : ร้อยละ 427)
พันธกิจที่ 2 การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม (น้ำหนัก : ร้อยละ 402)
1 13 ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประสิทธิภาพของการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น วัดจากจำนวนครั้งการเกิดอัคคีภัย และเวลาที่ใช้ในการเดินทาง = 7 ครั้ง / ปี(เวลา 5 นาที) 4 11 ครั้ง / ปี(เวลา 9 นาที) 10 ครั้ง / ปี(เวลา 8 นาที) 9 ครั้ง / ปี(เวลา 7 นาที) 8 ครั้ง / ปี(เวลา 6 นาที) 7 ครั้ง / ปี(เวลา 5 นาที) 2 ครั้ง / ปีเวลาเฉลี่ย 4 นาที 5 20 สำนักปลัดเทศบาล
พันธกิจที่ 3 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (น้ำหนัก : ร้อยละ 188)

พันธกิจ น้ำหนักร้อยละ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
(ร้อยละ)
พันธกิจที่ 2 การสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม
4
5
0.2