ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 


รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด

ที่
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ปี 1
ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ
(ผลการดำเนินงาน)
เกณฑ์การให้คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-2
-1
1
2
3
4
5
รวม