ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 

เลือกปีงบประมาณ
สังกัด

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ผลงานที่ทำงาน
-2 -1