ระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของเทศบาลนครขอนแก่น
 
สรุปรายละเอียดผลตัวชี้วัด KPI ระดับเทศ่บาล
เลือกปีงบประมาณ
   
สังกัด

ลำดับที่ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย คะแนนน้ำหนัก คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย ผลงานที่ทำได้ ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง นน. ที่ได้ ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5

พันธกิจ น้ำหนักร้อยละ ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
(ร้อยละ)