ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 125
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 140
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 18
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 28
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 44
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 15
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 34
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 51
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 15
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 28
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 30
รวมทั้งหมด 528