ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 115
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 134
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 17
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 25
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 38
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 13
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 31
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 50
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 14
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 29
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 27
รวมทั้งหมด 493