ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 120
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 139
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 16
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 26
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 37
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 14
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 34
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 51
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 16
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 27
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 27
รวมทั้งหมด 507