ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 118
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 136
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 18
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 26
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 40
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 14
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 32
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 50
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 14
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 27
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 28
รวมทั้งหมด 503