ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 121
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 135
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 17
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 24
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 38
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 14
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 34
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 48
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 16
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 23
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 27
รวมทั้งหมด 497