ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 115
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 133
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 19
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 24
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 39
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 12
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 35
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 57
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 15
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 28
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 29
รวมทั้งหมด 506