ย้อนกลับ | พิมพ์
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน(คน)
1 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 125
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 139
3 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 18
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 28
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 42
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองวัด 14
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 33
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 51
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 14
10 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 27
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 28
รวมทั้งหมด 519