ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
005372 ครู นาย บรรยง ลิละคร
104462 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว นุษรา แก้วใสย์
006412 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ณภูผา โพธิมา
006462 ครู นาง ราตรี อภิญญามนตรี
006482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ฐิดาภรณ์ ชายโกมินทร์
006502 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เสงี่ยม วงศ์สง่า
146182 ครู นาง สุมาศ ดอนเมาไพร
146192 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว อภิญญา กาสา
145732 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว เพชรดา ศรีน้อย
006442 ครูระดับ คศ.1 นาง กาญจนา จันทร์เทียน
006362 ครูระดับ คศ.1 นางสาว จริยาพร พรมสิงห์
006151 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย กมลพงษ์ ทองดีนอก
006282 ครูผู้ช่วย นาง พรเศรษฐี ช่องงาม
052081 ครูระดับ คศ.1 นางสาว พจมาน ชาภักดี
006392 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง หทัยมาศ เจริญสุข