ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
133482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
004961 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย บุญธรรม โบราณมูล
006272 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กมลลักษณ์ ลีลาวัชรามาศ
006242 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วีรพล ผาโคตร
006263 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิลาวัณย์ สีละพัฒน์
006252 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย อำนวย ใดจิ๋ว
146152 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
080422 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สำราญ เหมบุรุษ
006402 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วารี พิพิธพงศ์พัฒน์
006312 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ขจรเดช แกกสันเทียะ
006012 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
006232 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย เรืองฤทธิ์ ธาดา
006222 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว มลฤดี ศรีบุญเรือง
146162 ครูระดับ คศ.1 นาย รัชพล อวนศรี
006202 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กนกลดา วรรณการคุณ
006172 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง จรัลรัตน์ ใจขาน
138712 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
005962 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว อุไรรัตน์ นุริตานนท์
005912 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุภัสสร รุนรักษา
005902 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วิภานุช ใสเหลื่อม
005882 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กัญจนา จันทะไพร
005862 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สังคม กัณหา
005842 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ชลิดา อธิวิทวัส
138722 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย แสนพล จันทะภา
143262 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย บรรสิทธิ์ ดีล้อม
143252 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ชุดา เรืองแหล่
146402 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว วิภาพร นาทัน
129642 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง แก้วตา โคตรงาม
138732 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สาธนี ภูสนาม
133492 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
133482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สุวารี สุวรรณบุตร
132562 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว วันดี ประแดงปุย
126942 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย พินิจ โคตรงาม
056602 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ศศิธร เขื่อนแก้ว
006002 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย มงคล เสมเหลา
145722 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ทองใส คำมี
119352 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
146172 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง จินจุฑา พิทักษ์วงศ์ศร
006022 ครูระดับ คศ.1 นางสาว กมลกัลย์ สตารัตน์
003331 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วรวุฒิ อันปัญญา
003311 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นางสาว พูลผล ชาญวิรัตน์
005932 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง มนัสชนก กะไรยะ
006212 ครูผู้ช่วย นางสาว เยาวลักษณ์ ไชยฤทธิ์
006122 ครูผู้ช่วย นางสาว เบญจมาศ ฦาชา
006182 ครูผู้ช่วย ว่าที่ร.ต.หญิง นาทฤทัย เศษลือ
006162 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย จิรยุทธ์ หล่อยดา
004772 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ฉวีวรรณ ธรรมแสง
005852 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ปาณิสรา ศรีประมาณ
005922 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วิชุดา ศรีจันทร์
006132 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย อนุรุท พรมมี
005902 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วิภานุช ใสเหลื่อม