ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
036172 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วรินทร์ จันทร์ผาย
006531 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง เนื่องนิตย์ พาลี
029322 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วรินทร์พร ชูกิจไพบูลย์
145702 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว อุไรภรณ์ อรัญชัย
145672 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ทิพย์ภาภรณ์ อรรคฮาต
119342 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว นภาพร สอนบุญชู
146142 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว นันทนา ลีโคตร
146132 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ศรัณย์ภรณ์ สวัสดิผล
085652 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สุทธภา ไชยมี
026252 ครูระดับ คศ.1 นาง ไพบูลย์ ชีวะโอสถ
060112 ครูระดับ คศ.1 นาง อนงค์ คำพรม
005972 ครูระดับ คศ.1 นาย สัญญา มัครินทร์
005782 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วิตก วันสืบเชื้อ
005772 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุนันท์ อุปมะ
005762 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พรเพ็ญ ทับทิม
145692 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ทรงพล พลเยี่ยม
005752 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อนงลักษณ์ เหล่าจูม
005732 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ประมวล ตรีวิเศษ
005702 ครูระดับ คศ.1 นาย พงศาสตรา ศรีปิตา
005672 ครูระดับ คศ.1 นาง ธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
005652 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วินา นาไชยธง
005642 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ศราวุธ ดีวงษ์
005632 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว กชกร ศรีสุทัศน์
005612 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว รัตนา สุดหอม
004882 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย วรจน์ มหัทธนะโชค
004542 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุพรรณี แสงศรีเรือง
005712 ครูระดับ คศ.1 นางสาว ศิรประภา จินตวราภรณ์
005061 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ภัททิรา ชำกรม
004351 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กุสุมาลย์ สมศักดิ์
006052 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว นพพชวรรณ ทองงาม
005662 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นฤมล โคตรตะ
052081 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย บุญล้อม ชัยสงคราม
005132 ครู นางสาว ศุภจิตรา วงษ์สงคราม
005972 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว พรรัตน์ดา บึงมุม