ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
005311 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง สายชล สิงห์สุวรรณ
145662 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว อลิษา พเยียสวัสดิ์
119332 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว จุไลรัตน์ แสนคำวงษ์
005583 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อนุลักษณ์ พิมพ์บึง
005562 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปราณี บัวบาน
005382 ครูระดับ คศ.1 นาย ตรีเพชร เชวงกูล
005462 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วิรัตน์ สันเต
005452 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย สุทธิรักษ์ ไชยโวหาร
005422 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นางสาว รัตนาพร สุวรรณธรรมา
005412 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิมลพร บุญนาน
005442 ครูผู้ช่วย นาง วัลลี สังวาลย์
004971 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สมหวัง รอดไธสง
003301 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาย สมศักดิ์ วิไลแก้ว
005342 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง มยุรี ทุ่งสว่าง
119332 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ไพวรรณ บัวสิงห์