ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
004331 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง วาสนา แม้นญาติ
05-2-0 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย จารุวัฒน์ ประทุมตะ
145682 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง มะลิกา ไชยปรีชา
047492 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เพ็ญพักตร์ จันทระภู
004641 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ประชารัตน์ โนนทนวงษ์
146382 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ภาวิณี ตลับนิล
005182 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เตือนใจ นิติวรนันท์
004982 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว เพ็ญศรี ศรีนุศร
134272 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว รติมา กล้าขยัน
143232 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ประครอง วิชัยโย
046762 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปรียาพร ศิริกุล
005112 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สากล อุ่นไธสง
047482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ยุพาวดี สอนภิรมย์
005152 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วีรชัย เพลินจิตร
129652 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุธิดา วงษ์ทรงยศ
133442 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นารีวรรณ ปิตุภูมินาค
005222 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปัทติมา เยี่ยมอ่อน
146372 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สุวิทย์ บุญนาน
145652 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สุภาพร พิมพ์ชารี
146362 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว จุฑารัตน์ จันโทริ
133452 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย อลงกรณ์ อันปัญญา
005302 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย รังสรรค์ ทรงนิสัย
005192 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง พิมพ์ประไพ จันทรพร
138702 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ชิต อึ้งปิติมานะ
146102 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ธนกฤต ตลับนิล
005082 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ปัทมา บุตตะโยธี
005282 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ปุญฐิมนต์ โชติเรืองหิรัญกุล
146112 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ยุลี ทบมาตร
146392 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ทัชชกร ทองไชย์
119872 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วรรณวิไล ไชยพิเดช
138692 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ชัยชาญ พิมพ์ชารี
129662 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นภาทิพย์ พันธ์ราช
005202 ครูผู้ช่วย นาย ศุภวัฒน์ สีวัฒนโยธิน
138682 ครูระดับ คศ.1 นาย ทวิช ตรีสูน
005122 ครูระดับ คศ.1 นางสาว ศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
005292 ครูระดับ คศ.1 นางสาว จรรยา สมสนุก
005232 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นงลักษณ์ ชัยสงคราม
143242 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กาญจนา ไสยโสภณ
005022 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ปราณี ทองทับ
005232 ครูผู้ช่วย นางสาว ศุภลักษณ์ มะโรงฤทธิ์
005122 ครู นางสาว เบญจมาศ ณ บุตรจอม
138682 ครู นางสาว นาฎอนงค์ นามหานวล
119872 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง จันทจิตต์ สมมะวัง
052081 ครูระดับ คศ.1 นางสาว อุมาพร ผิวแดง