ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
004631 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ทัศณี นุชนวลรัตน์
005091 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ทวีศักดิ์ พรมมงคล
004892 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาย เชียน กับกระโทก
004752 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุวัฒนา งอสอน
005982 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วรรณิพา วงษ์สงคราม
004792 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุภาวดี แสงโฮง
143242 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เสาวลักษณ์ เชนธันยพัฒน์
004672 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ละอองดาว จิตร์มาต
004902 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เพ็ญสวาท พันธ์แก้ว
004692 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว อาภรณ์ ปกิรณะ
004912 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นิศากร จิตผดุงวิทย์
026312 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ภัทรภร นาเมืองรักษ์
004932 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว อุรารักษ์ ลากุลเพลิน
004702 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ประทับใจ ไชยเดช
145642 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง จวงจันทร์ พิจารโชติ
146092 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จิตติมา จันทรมา
143222 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วิชิต พันพละ
006043 ครูระดับ คศ.1 นางสาว สมใจ พัดขุนทด
006072 ครูระดับ คศ.1 นางสาว กรสุดา สร้อยน้อย
107152 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บุญญาภา พินิจพล
006712 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง วชิราภรณ์ สุทธิประภา
004742 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย สุวิทย์ ศิริรวง
003772 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กันตา รัตนวงศ์สวัสดิ์
004832 ครูผู้ช่วย นางสาว รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ
004682 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง อุดมทรัพย์ ภู่ยินดี
052081 ครูระดับ คศ.1 นางสาว กนกวรรณ กาญจนรัชต์
004762 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ศรีสุดา กุลอัก
004932 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ณัฐฐพัชร์ ประจันตะเสน