ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
004372 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุรัตนา ปัญจพรอุดมลาภ
004582 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จีระนันท์ ชัยจิตร
141952 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ภัควิภา ภารดิลก
004392 ครูระดับ คศ.1 นาย อัครพล ศรีอุดร
003392 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว เมริสา นาคะเสงี่ยม
004462 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิลาวัลย์ โคตรนัวะ
004602 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อุษณีย์ ทองป้อง
004552 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สมพิศ ไชยฤทธิ์
004472 ครูระดับ คศ.1 นาง พยอม อินกกผึ้ง
004422 ครูระดับ คศ.1 นาย อังคาร ชัยสุวรรณ
119302 ครูระดับ คศ.1 นาง กัญญรัตน์ บาลยอ
004331 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ประสิทธิ์ สมศักดิ์
004502 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย วิเชียร ชาญณรงค์
004382 ครูระดับ คศ.1 นางสาว ช่อเพชร โยเหลา
004492 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พรพิมล ลุนเสนา
05-2-0 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิชญ์ชาภัส ธนดิษฐ์สิริกุล
005601 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ชุตินธร หัตถพนม
004612 ครูผู้ช่วย นางสาว เสาวนีย์ ไชยปาน