ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
005572 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว อัญญารัตน์ หาญโสภา
146122 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สายสุดา ฤทธิยงค์
004142 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง วารุณี ศรีมาตย์
005791 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาย วิชิน หมื่นศรีจูม
004132 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ฑิฑิตยา สุดเพาะ
005992 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย บัณฑิต พันธ์ราช
004192 ครูระดับ คศ.1 นาย อุดมทรัพย์ เหลืองอุบล
004051 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สันตีรณะ นามวงษา
004041 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย เฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
004091 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
041782 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วัชาภรณ์ สีดาเคน
138672 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย กฤษณพนธ์ ศิริกุล
005532 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บัวพิน สุขหนา
026472 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อัญชลี โพธิเทนชัย
028982 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง ฉวีวรรณ หมื่นกันยา
129582 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง วันเพ็ญ แม่นธนู
129762 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง รักชนก บรรพรหม
129592 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ทัศนีย์ เทพราชา
006422 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อุบล ละอำคา
005522 ครูระดับ คศ.1 นาย สุภักดี โหน่งจันดี
004302 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย สมควร สุพร
004152 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กนกนุช บัวสำโรง
004312 ครูระดับ คศ.1 นาย เจษฎา อินตะนัย
146312 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สุมลทา หลอดสว่าง
005072 ครูระดับ คศ.1 นาง ณิชาพัฒน์ ประทุมตะ
041792 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สุภาพร แพงอ่อน
143192 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ทัชชภร แกล้วกล้าหาญ
129542 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บุญนำ สีหวัง
005032 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พูลศรี ภูไชยแสง
129532 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง แว่นฟ้า โพธิ์พันธ์ไม้
004262 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บุปผา เหมบุรุษ
041472 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จีรนันท์ วงศ์ก้อม
119292 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กฤษณา ศรีนูเดช
006652 ครูระดับ คศ.1 นางสาว พิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
005622 ครูผู้ช่วย นาย ชัชพงษ์ อุปาละ
133432 ครูระดับ คศ.1 นางสาว อโนมา นาสมฝัน
006822 ครูผู้ช่วย นาง ปารณีย์ ศรีคาม
006522 ครูผู้ช่วย นางสาว ชาลิสสา ประกิระสา
046092 ครูผู้ช่วย นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
042172 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย โดยตน วงศ์ราชา
004202 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กานดา เปรุนาวิน
129632 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว รุ่งตะวัน แสงจันทร์
005272 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สิรภัทร ศรีทำบุญ
138652 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง มุกดา ใสวารี
143182 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ส่องศรี สุขสร้อย
006512 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ภาณุรัตน์ บาลไธสง
004162 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นิลุบล ศิริวรวุฒิ
003812 ครูระดับ คศ.1 นาง ปราณปรียา ทรงศรี
004862 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย วิชิตชัย ปาไทย
006342 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว หทัยรัตน์ สวัสดิผล
005392 ครูระดับ คศ.1 นาย พุทธมนต์ ศรีเร
145592 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุกัญญา นนท์อามาตย์
004852 ครูระดับ คศ.1 นาย เริงฤทธิ์ หาลาภ
004172 ครูระดับ คศ.1 นางสาว อรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
006032 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ธนพร เชวงกูล
004182 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สุพรรษา สารพล
004082 ครูระดับ คศ.1 นางสาว สุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
146332 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง เจนจิรา อันปัญญา
001852 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สุวัลลภา อันปัญญา
146022 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ภฤดา เอื้องสัจจะ
146342 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สุภาวดี สาระวัน
005892 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุดาวัลย์ สายหู
003962 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ดวงใจ ชาวโพธิ์
041682 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย วีระศักดิ์ สิมภัยลี
004592 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ณัชพร หมั่นวิชา
129612 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง จุติพร เวฬุวรรณ
004292 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว บัวเรียม แก้วนิสสัย
138642 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ศศิณภา นันหมื่น
019992 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วรางคณา ดำเนตร
006852 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ลาวัลย์ จักรบุตร
006562 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ราเมศวร์ มูลแวง
146052 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วชิราภรณ์ วงศ์ประชา
146322 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ประทีป หอมชาลี
146302 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ศิรดา พรหมดวงดี
133422 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รินจงค์ ขันทองคำ
129602 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ศิราภรณ์ ทองมี
039722 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ขนิษฐา ศรีกลชาญ
004482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กสิณา อริย์ธัช
129052 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ทิพมาศ พงษ์ไทย
004062 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปรานี หิมะธนะสุวรรณ
004322 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิมพ์ใจ นิ่มพิลา
004362 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วีระพล เพรงมา
004372 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ภานุพันธ์ สารพล
006352 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สุธรรม ศรีสุภะ
005432 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นุชนี ทองดีนอก
041392 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
129512 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สุกฤตา คามะปะใน
004842 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย พรชัย แสนเส็ง
005352 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
026733 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
126302 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว นิภาภรณ์ พิลาชัย
004562 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว วิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
046962 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พรสุข พัฒเพ็ง
004242 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สายฝน ตนชัยภูมิ
004222 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สมพงษ์ สีหวัง
026412 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พันทิพา บุญสรรค์
129622 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สมคะเณย์ โตโส
004402 ครูระดับ คศ.1 นาย รัชพล รัตนเกษมชัย
042042 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ฉวีวรรณ อ่างบุญตา
145632 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ณัฐ์ภิญญา แบนกระโทก
146002 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย อติรุจ สุทธิประภา
041342 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ไพรวัลย์ กัญญพันธ์
145582 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง พัณต์ณิตา ทองมี
146042 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว วรรณฐกานต์ แข่งขัน
004782 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นภัสนันท์ อินทร์ปพงศ์
146012 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว นฤมล ศิริธีรกุล
138752 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ชัยวัฒน์ ชะอินทร์วงค์
005492 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ทิพย์สุดา วงศ์กาไสย
146212 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ปิยะนารถ บัวผาย
146082 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ธีราพร ปรีดีวงศ์
119292 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ประจวบ กุมรัตน์
138662 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ถวิล รุจิชยากูร
145622 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เกวลิน อ่างบุญตา
145602 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ศรีวรรณ สุขคำแสน
146032 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
146292 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง บุษบง บัวแสง
004122 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ฐิติพรรณ ศิริเลิศ
129572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย อัครเดช สีดามาตร์
004232 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อุษา เรียวเรืองแสงกุล
004572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ปทิตตา ทองอ่อน
004512 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เยาวพา จันทร์สาเทพ
129562 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย คณาวิจก์ โถตะบุตร
004212 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นิตยา รัชชูวงษ์
129552 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว แสงเพ็ญ ปิ่นทอง
004442 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิภาดา วิเชียรเขต
146272 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ชาติเชื้อ หล้าดา
005472 ครูระดับ คศ.1 นาย สถาพร มูลมาตย์
146282 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นิภาพร อินทะสมบัติ
005212 ครูระดับ คศ.1 นาย พิศิษฐ์ พิมพะนิตย์
146122 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ศริญญา คำมา
001632 ครูผู้ช่วย นาง พัทธนันท์ โคตรทัศน์
004272 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นางวิภาดา พั้วลี
004252 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นัฐลดา พรมมี
006082 ครูระดับ คศ.1 นางสาว สายฝน ตาวะเท
052081 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บวรนาถ สืบจากสิงห์
02-676 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว รวิสรา บูรณะเสน
14561- ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สุพัฒน์ สอนบุบผา
001632 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย พิษณุ สมอุ่นจารย์
004062 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วันดี ชุมไชยโย
215132 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ภูษิตา งามสะอาด