ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
006702 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ปวีณา ศรีกุลวงศ์
006631 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล
006641 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
005242 ระดับครูผู้ช่วย นางสาว สุวรรณิดา ยุพานิช
006662 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กลยาณีย์ เจริญสุข
006672 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ชัยโรจน์ ไชยปาน
006682 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สมาภรณ์ ชินสีดา
006692 ครูระดับ คศ.1 นาย เวคิน ยุพานิช
006732 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อัมรินทร์ หาญสุริย์
006742 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย พิชัย กระแสร์
006752 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กัญจนา ลดาเขต
006762 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นิวาส กุลนะ
006772 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ชาลี พงษ์นุ่มกุล
006782 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อธิษฐาน ธรรมฤทธิ์
006793 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อรพินธ์ สารกุล
006802 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิภาวี วอยพิมพ์
006812 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง แสงอรุณ คำภักดี
006832 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ลักขณา ทิพย์ฤาตรี
083392 ครูระดับ คศ.1 นาย ปิยะ สิมลาโคตร
146252 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง นิตยา สมบัติ
146262 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง ดรุณี สุวรรณประทีป
145762 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กนกวรรณ คุณศักดิ์
145772 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สายมณี เพิ่มวิลัย
145782 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วราภรณ์ บุญภา
05-2-0 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ธนากาญจน์ พาเหมาะ
006722 ครูผู้ช่วย นาย คณา ทิพย์ฤาตรี
006452 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กิริยา ชาสำโรง
119382 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว รวมพร ชาญวิรัตน์
006472 ครู นาย ณรงค์ นามชัยสงค์
145772 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร