ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
005091 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย พัฒนา ยอดสะอึ
004341 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง บุณยนุช บุญปัญญาวัฏ
006612 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ยุพิน เข็มเวียง
006572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง โสภา โคตรนรินทร์
005682 ครูผู้ช่วย นาย ศุภลักษณ์ โคตรบุตร
004802 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง เจนใจ ก้อนใจจิตร
004822 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จุลลี่ บุตรทะสี
004872 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย เอกนรินทร์ ชาสงวน
005512 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย โชคชัย กัลยาก้านตง
006542 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อรุณีย์ บุตรทา
006592 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย เจษฎา พานิชพันธุ์
006002 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ยุทธนา การะเกษ
006623 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สงวน พรมโนนศรี
027382 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ลัดดาวรรณ ซ้ายขวา
029222 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ชุติกานต์ ทาเชาว์
006422 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กิตติยา บำรุงรส
146202 ครูระดับ คศ.1 นาง คำหยาด ไชยปัดชา
146222 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว รัชดาวรรณ แฝงศรีคำ
146232 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว บุษบา คนยงค์
146242 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว วิลาสินี ไชยปาน
119372 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อุทุมพร กับกระโทก
145742 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว จันทร์เพ็ญ อ้วนเพ็ง
145752 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว กาญจนา เฮงสวัสดิ์
006552 ครูระดับ คศ.1 นาย เกรียงไกร กานุสนธิ์
004942 ครูระดับ คศ.1 นาย ฉัตรชัย คำนันท์
005692 ครูระดับ คศ.1 นางสาว สกุลเกศ รูปสม
004662 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย สุบรรณ พิมพ์ไธสง
006062 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง วาริสรา โชคภูเขียว