ย้อนกลับ | พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล
006382 ครูระดับ คศ.1 นางสาว วิภาดา วงศ์ชารี
004622 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง พิลาพร แก้วเฮ้า
005402 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง หนูพิน พินราช
005801 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จินตนา ภูจอมจิตร
004712 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กาญณัฐ โคตรชาลี
005872 ครูระดับ คศ.1 นาย คมสันต์ เครือเพียกุล
145912 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุปรียา ไผ่ล้อม
056902 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ทวีศิลป์ หาญประเสริฐ
145952 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ธัญวฤณ อวนศรี
005162 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง สุภาวดี อนวัชมงคล
143172 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิศัลยา สุวรรณทา
145872 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว บุศรินทร์ น้อยชนะ
003432 ครู นาย สมาน ยอดนครจง
003712 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สุภาพรรณ สุวิชัย
003372 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน
003412 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รพีพรรณ วิไลรัตน์
120712 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อกนิฏฐ์ นิติวิสิฏฐากร
035502 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย อัครเดช เคหาไสย
003482 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ณปภัช พิมพ์หานาม
003922 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัตนากร แสนจำสาร
003732 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นางสาว วิไลวรรณ สันหนองเมือง
004452 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ปกรณ์เกียรติ ปรุงคำมา
003682 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย มนต์สกา จันศรีลา
145802 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สรญา ทองธรรมมา
006432 ครูระดับ คศ.1 นางสาว บุณญานุช ศิลาขวา
003752 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิกุล กระแสโสม
003842 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปราศัย ศรีกุล
003982 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ชุลีภรณ์ นิลสุวรรณ
003522 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง มะลิวรรณ ทบบุญ
005952 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิกุล มีคำทอง
145842 ครูระดับ คศ.1 นาย อิทธิพงศ์ พวกไธสง
003782 ครูผู้ช่วย นางสาว พิสุทธา จันทร์สมบัติ
003972 ครูผู้ช่วย นางสาว ปารณีย์ บุรมย์ชัย
003652 ครูผู้ช่วย นางสาว ณัชชารีย์ เอ่นนู
003422 ครูผู้ช่วย นางสาว จตุพร กองดารัตน์
145922 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย รังสรรค์ เรืองเรื่อ
145942 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง บานบุรี คลังทอง
145902 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ภราดร หาญสุริย์
145982 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วริยา วิจิตรศุภการ
145892 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง จงกล ชินเสนา
145822 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ดลนภา วงษ์ศิริ
003932 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว สิริยลริยา วศิริอารยา
003662 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ดวงจันทร์ ยอดสะอึ
145972 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว จินตนา ขจรวุฒินันท์
003862 ครูระดับ คศ.1 นาง จินตนา จ้องสละ
005042 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง บงกชกร พัสลัง
005362 ครูระดับ คศ.1 นาย นัฐพล รัชตพิบูล
003582 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สุดใจ เพลงสา
145862 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว มนลดา พลศักดิ์
005172 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง กนกพร ศิริมาลา
039742 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง อติภร โคตรพัฒน์
004522 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง อรทัย แสนทวีสุข
003442 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ดวงเดือน มาลาสิงห์
003502 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นางสาว วิลัดดา ชัยเดช
041942 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง หทัยรัตน์ คันธภูมิ
003602 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง เพียงจันทร์ สุวรรณคุณ
003452 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง พิมลมาศ ปัญญาเกิด
003592 ครูระดับ คศ.1 นาย นิรุท ทองภูบาล
003562 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ศุภลักษณ์ อันปัญญา
003462 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัตนาภรณ์ สิทธิกิจโยธิน
003632 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง นิภาพรรณ มณีเนตร
003742 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง มะลิ ศิลากุล
003852 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุธาสินี คุตตรานนท์
146352 ครูระดับ คศ.1 นางสาว ทิพวรรณ ทองกอง
003672 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง มนัสนัญย์ โงชาฤทธิ์
003722 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ไชยวัฒน์ ทาเชาว์
005052 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ
006302 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จิตรลดา ใจแน่น
003792 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ธีร์ชญาน์ อินทร
145992 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุภาภรณ์ ศรีอุดร
145932 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ธัญวรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์
145812 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วราลักษณ์ หวลศรีไทย
145562 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ฐิตาพร บุญอนันต์
003382 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย วัชริ พงษาเวียง
145852 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย อัยรินทร์ จันทร์มหา
145792 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง เชาวลักษณ์ ศรีจันทร์
145552 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว โชติมา ไชยนิจ
003612 ครูระดับ คศ.1 นางสาว วิไลลักษณ์ พรหมณีวัตน์
145882 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง รุจิรา สะเดา
003952 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัตนาภรณ์ ประจวบมอญ
003913 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ลัญฉกร จันทะเริง
126292 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ปัทมา พรหมมีเนตร
003552 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ณรงค์ เอนกนวล
003532 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิไลพร มูลสาร
118362 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วนิดา อ่อนจงไกร
003902 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง เพ็ญศรี พวกไธสง
003352 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ประยุทธ ศรีจันทร์
003472 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย รัฐ สุรพล
004002 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง พเยาว์ ชิณศรี
070802 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง วิยะดา สำโรงพล
003492 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง จรัญญา กันหากุล
119282 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ดวงสมร มูลกิตติ
003942 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว ทนุภา สายทิพย์
129522 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ปฐวีนันท์ หนูเวียง
003512 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัชนี สุวรรณสม
052081 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ฉัตรชัย สืบทรัพย์
003762 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ฉัฐพร ผางโคกสูง
003572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ราตรี สายหยุด
003542 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย สุมิตร ยิ่งยืน
003802 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รัมภา กิมยงค์
006842 ครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 นาง มะลิ วัฒนาอุดมชัย
120702 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว ญาณินี ประจะเนย์
004022 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย กมล ปิยะมณีพันธ์
145832 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง ราตรี แก้วงามศรี
005012 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย จิตตะ ระกิติ
110572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว อโนมา สัตนาโค
003892 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง สุมาลัย ไชยประสิทธิ์
145572 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง จิตติมา กล้าขยัน
081862 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง รุ่งรัตน์ ศรีเร
143692 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง โสภาวดี โสภณรัตน์
003622 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย ทรงยศ ไสยนิตย์
003882 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว สงกรานต์ ปราบนอก
003642 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง สมประสงค์ ศิริธันยบูรณ์
035982 ครูระดับ คศ.1 นาย ธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์
035983 ครูผู้ช่วย นาย ยศกร อ่อนดีมีชัย
145962 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว จารุณี วิชาชัย
003692 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว บัวสด แสนโคตร
00382- ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาย ปารุสก์ ทับธานี
003992 ครู นางสาว รัชดาพร ยิ่งยงทรัพย์
003602 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาย เนรมิตร ม่วงศรี
003892 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นางสาว กัลยา คงนาค
004022 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง กิ่งเพชร ชาดวง
003342 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นางสาว บุษยา เหลือผล
005162 ครูชำนาญการ ระดับ คศ. 2 นาง ชุตินันท์ รัตนทิพย์
003462 ครูชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3 นาง กัญญภัทร์ จันทร์ผิว