แบบประเมินความพึงพอใจ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น

โปรดแสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
เพื่อการพัฒนางานรับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลนครขอนแก่นต่อไปค่ะ

22 ต.ค. 2562
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด