.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./149 10 ก.พ. 2559   ขอล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนจอมศรี โดยรอบในซอย ชุมชนศรีฐาน 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./521 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟรั่ว บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./522 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 151/12 ซอยเหล่านาดี 4/6 สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./122 10 ก.พ. 2559   ขอเพิ่มชื่อผู้บริจาคซอยใหม่ จากซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เป็นซอยสว่างรัตนาเนื่องจากเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาค ที่ดินเป็นซอยสาธารณะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./121 10 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าศาลา เทิดพระเกียรติ ศาลาชุมชนะารทิพย์ ด้านตะวันออกของศาลา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./120 10 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ ข้างบ้าน นางวิลัย อนุศรี อยู่หน้าวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./119 10 ก.พ. 2559   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./023 10 ก.พ. 2559   ด้วยข้าพเจ้านางสาวรัชนิวัลย์ มูลสีละ อยู่บ้านเลขที่ 55/79 หมู่ 12 ซอยราษฎร์คนึง 20 บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และบ้านข้างเคียง ได้รับความเดือนร้อนจากการกระทำการรุกล้ำพื้นที่ถนนสารธารณะ ของนายมีชัย ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 55/8 หมู่ 12 ซอยราษฎร์คนึง 20 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการติดตั้งรั้วบ้านรุกล้ำออกมาบริเวณถนนสาธารณะ ทำให้การสัญจรได้รับความลำบากเนื่องจากเป็นบริเวณทางโค้งและข้าพเจ้าพร้อมบ้านข้างเคียง ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตรวจสอบการรุกล้ำพื้นที่ถนนสาธารณะของ นายมีชัย ดังนี้ 1) กรณีการติดตั้งรั้วบ้านรุกล้ำถนนสาธารณะ ซอยราษฎร์คนึง 20 และพื้นที่ข้างเ สำนักการช่าง
ถ./060 10 ก.พ. 2559   ขอทำถนน บริเวณซอยสาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./148 10 ก.พ. 2559   ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 225/23 ม.13 ซอยสาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21 สำนักการช่าง
อช./118 10 ก.พ. 2559   ขอเพิ่มชื่อผู้ บริจาคซอยใหม่ ขอเปลี่ยนชื่อซอย จาก ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เป็นซอยสว่างรัตนา เนื่องจากเป็นเกียตรแก่ผู้บริจาค สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./147 10 ก.พ. 2559   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ลเขที่ 420/3 ซอยห้าธันวา ข้างหอพักอัมพร ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./051 10 ก.พ. 2559   ตัดต้นไม้หูกวาง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 176/1 ถ.ร่วมจิตร
ฟ./520 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีมารัตน์ 9 จำนวน 4 จุด ชุมชนสามเหลี่ยม 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./519 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย สันติสุข 15 ชุมชนสามเหลี่ยม 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./518 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 142 ซ.ศรีจันทร์ 33 2.เลขที่ 149/11 ซอยศรีจันทร์ 33 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./146 10 ก.พ. 2559   ฝาท่ระบายน้ำ เสียงดัง เวลารถวิ่งผ่าน ตลอดแนว ซอยเหล่านาดี 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./517 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ไฟโซเดียม แสงจันทร์หน้า รร.เทศบาลโนนทัน ถ.ชาตะผดุง จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./059 10 ก.พ. 2559   ฟุตบาธชำรุด บริเวณมุมปากซอยหลังศูนย์ราชการ 14 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./516 10 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง ซอย 2 สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./099 10 ก.พ. 2559   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 225/23 ซอยสาวิตรี ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./515 09 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ ภายในที่ทำงาน ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชนิดหลอดตะเกียบ 5 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./514 08 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าหอพักสุภาภรณ์ ซอยศรีจันทร์ 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./513 08 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 1 หมู่บ้านโพธิลัลลังก์ทอง เลขที่ 194/25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./058 08 ก.พ. 2559   ถนนชำรุด บริเวณเลขที่ 69/60 วัดป่าวิเวกธรรม ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./145 08 ก.พ. 2559   ขอดูดท่อระบายน้ำ เนื่องจากท่ออุดตัน ถ.วุฒาราม ตึกสร้างใหม่ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./512 08 ก.พ. 2559   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชาตะผดุง 16/4 ซอยข้างหอพักดวงฤดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./511 08 ก.พ. 2559   หลอดนิออนไฟฟ้าชำรุด 1.เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ 243/165 ภายในหมู่บ้านไทยสมุทร ซอย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./117 08 ก.พ. 2559   เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณ ภายในเรือนจำกลางขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./509 08 ก.พ. 2559   ไฟนีออนถนนกระพริบ บริเวณซอยโนนหนองวัด 4 โรงแรมวันเพ็ญ โรงแรมเพ้นส์เฮ้าส์ โรงแรมแมมมอธ ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]