ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
ได้จัดทำ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขึ้นใหม่

แจ้งเปลี่ยน link ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จากเดิมเป็น

http://122.154.129.219/kkmuni_maintenance/

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 วช.
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น